Medicínské minimum

Kurz medicínského minima je určen pro všechny, kteří chtějí více porozumět zdravotnické problematice a pochopit principy fungování lidského těla a etiopatogeneze nemocí. Znalosti získané na kurzu jsou nedílnou součástí jakékoliv poradenské praxe.  Taktéž jsou nezbytné k porozumění opatření v rámci klasického lékařského ošetření v osobním a rodinném životě. Student absolvuje předměty somatologie, patologie, úvod do psychologie, biochemie, diagnostické metody, fyzioterapie, základy výživy. V rámci studia se seznámí s principy a etiopatogenezí nejčastějších civilizačních onemocnění a infekčních onemocnění. Civilizační onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtnosti a nemocnosti v naší populaci a co je důležité, je možné jim díky znalostem v oblasti prevence předcházet. Na žádost absolvent kurzu obdrží certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

1 500 Kč
s DPH
1 240 Kč
bez DPH

Kurz medicínského minima je určen pro všechny, kteří chtějí více porozumět zdravotnické problematice a pochopit principy fungování lidského těla a etiopatogeneze nemocí. Znalosti získané na kurzu jsou nedílnou součástí jakékoliv poradenské praxe.  Taktéž jsou nezbytné k porozumění opatření v rámci klasického lékařského ošetření v osobním a rodinném životě. Student absolvuje předměty somatologie, patologie, úvod do psychologie, biochemie, diagnostické metody, fyzioterapie, základy výživy. V rámci studia se seznámí s principy a etiopatogenezí nejčastějších civilizačních onemocnění a infekčních onemocnění. Civilizační onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtnosti a nemocnosti v naší populaci a co je důležité, je možné jim díky znalostem v oblasti prevence předcházet. Na žádost absolvent kompletního kurzu Medicínské minimum obdrží certifikát o absolvování kurzu pod záštitou Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ.

Kurz můžete absolvovat za zvýhodněnou cenu kompletně celý, nebo se můžete účastnit pouze jednotlivých předmětů z oboru Medicínského minima (viz různé varianty kurzu).

Obsahová náplň jednotlivých předmětů:

Somatologie

Somatologie neboli tělověda je nauka o struktuře a funkcích lidského těla. Shrnuje základní poznatky z anatomie, histologie, embryologie, biologie, biochemie a fyziologie. Studuje a popisuje stavbu lidského těla a jeho jednotlivé funkce na různých úrovních. Seznamuje nás s činností buněk, tkání a orgánů i organismu jako celku i se všemi fyziologickými pochody, které probíhají ve zdravém organismu, a které jsou řízeny několika systémy: imunitním, endokrinním a nervovým.Online kurz somatologie se skládá se ze 12 na sebe navazujících kapitol, obsahujících skripta v pdf formátu, prezentaci v pdf formátu, video prezentaci a audio prezentaci v mp3 formátu. Každá kapitola je ukončena kontrolním testem k prověření Vašich osvojených znalostí. V případě neúspěchu můžete test neomezeně opakovat. Kapitoly na sebe logicky navazují a do další kapitoly jste vpuštěni vždy po úspěšném složení testu v kapitole předcházející. Celý kurz je ukončen závěrečným testem, obsahujícím náhodný výběr otázek ze všech předchozích kapitol.

Obsah:

 1. Anatomické názvosloví
 2. Základy histologie
 3. Pohybový systém
 4. Dýchací systém
 5. Oběhový systém
 6. Trávicí systém
 7. Vylučovací systém
 8. Pohlavní systém
 9. Nervová soustava
 10. Smyslová soustava
 11. Kožní soustava
 12. Endokrinní systém

Patologie

Patologie je nauka o chorobných pochodech a změnách v lidském organismu. Zajímá se o etiologii onemocnění i o mechanismus (jak k onemocnění dochází), o morfologické změny buněk a orgánů a o význam těchto změn pro jejich funkci. Kurz je rozdělen na část obecné patologie a část patologie speciální.  Kurz se skládá se ze 12 na sebe navazujících kapitol, obsahujících zpravidla skripta v pdf formátu, prezentaci v pdf formátu, video prezentaci a audio prezentaci v mp3 formátu. Každá kapitola je ukončena kontrolním testem k prověření Vašich osvojených znalostí. Test je potřeba splnit z 80 %. V případě neúspěchu můžete test neomezeně opakovat. Kapitoly na sebe logicky navazují a do další kapitoly jste vpuštěni vždy po úspěšném složení testu v kapitole předcházející. Celý kurz je ukončen závěrečným testem, obsahujícím náhodný výběr otázek ze všech předchozích kapitol.

Obsah:

Obecná patologie:

 • Úvod, pitva
 • Regresivní změny
 • Litiázy
 • Pigmentace
 • Zánět
 • Nádory
 • Místní poruchy oběhu

Speciální patologie:

 • Patologie dýchacího systému
 • Patologie srdečně-cévního systému
 • Patologie trávicího ústrojí
 • Patologie močového ústrojí
 • Patologie pohlavní soustavy
 • Patologie endokrinního systému
 • Patologie nervové soustavy

Úvod do psychologie

Obsahem kurzu je představit základní poznatky  z obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie poradenství. Kurz obsahuje přednášku ve formátu videa, audio záznam přednášky, prezentaci v pdf formátu, skripta, kontrolní test a další doplňkové materiály. Doporučujeme vytisknout si prezentaci v pdf formátu před poslechem videopřednášky z důvodu možného vpisování poznámek. 

Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech. Předmětem studia biochemie je struktura a funkce základních stavebních kamenů živé hmoty jako jsou sacharidy, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny a další biomolekuly. Tyto látky tvoří buňky, které jsou jednotkami živých organismů a vykonávají jejich základní životní funkce – dýchání, reakce na podněty, metabolismus a rozmnožování. Kurz biochemie se skládá ze 7 na sebe navazujících kapitol, obsahujících zpravidla skripta v pdf formátu, prezentaci v pdf formátu, video prezentaci a audio prezentaci v mp3 formátu. Každá kapitola je ukončena kontrolním testem k prověření Vašich osvojených znalostí. Test je potřeba splnit na 80 % a v případě neúspěchu můžete test neomezeně opakovat. Kapitoly na sebe logicky navazují a do další kapitoly jste vpuštěni vždy po úspěšném složení testu v kapitole předcházející. Celý kurz biochemie je ukončen závěrečným testem, obsahujícím náhodný výběr otázek ze všech předchozích kapitol.

Obsah:

 1. Významné skupiny látek, membrány, buňka
 2. Nukleové kyseliny
 3. Metabolismus, energie, enzymy
 4.  Aminokyseliny a bílkoviny
 5. Sacharidy
 6. Lipidy
 7. Biochemické metody

Diagnostické metody

Diagnostické metody obsahují fyzikální metody,biochemické, zobrazovací. Kurz je rozdělen dojednotlivých kapitol a koncipován podobně jako předchozí.  Online kurz Fyzioterapie je určen pro studenty prezenčního kurzu Poradce přírodní/celostní medicíny a prezenčního i online kurzu Medicínské minimum pro každého. Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka. Je mezioborově svázána s mnohými medicínskými obory jako chirurgie, ortopedie, interní lékařství, gerontologie, psychiatrie aj. Fyzioterapie využívá standardizované postupy fyzikální terapie a volí léčbu ze škály metodik jako léčebná tělesná výchova, manuální myoskeletální medicína, měkké a mobilizační techniky, elektroterapie, balneoléčba, magnetoterapie, termoterapie, kryoterapie apod. Vychází z bohaté znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky popř. vývojové kineziologie a je účinnou metodou, jak předcházet závažným celospolečenským zdravotním problémům. Kurz fyzioterapie se skládá z 9 na sebe navazujících kapitol, obsahujících skripta a prezentace v pdf formátu, video prezentace, audio prezentace v mp3 formátu a doplňující videa s cvičebními jednotkami, zaměřená na řešení základních funkčních potíží v populaci.  Celý kurz je ukončen testem. Test je potřeba splnit na 80 % a v případě neúspěchu můžete test neomezeně opakovat.

Obsah:

 1. Fyzioterapie – fyzikální terapie
 2. Fyzioterapie nejčastějších funkčních potíží v populaci
 3. Kompenzační cvičení
 4. Fyzioterapie bolestí zad
 5. Fyzioterapie bolestí končetin
 6. Ploché nohy
 7. Dětská fyzioterapie
 8. Fyzioterapie pro seniory
 9. Fyzioterapie a pohybová aktivita

Základy zdravé výživy

Kurz seznamuje se základy racionální výživy, pitného režimu, s významem jednotlivých živin pro organismus (význam sacharidů, tuků, bílkovin, druhy sacharidů, tuků, bílkovin a jejich nutriční význam pro člověka), s významem jednotlivých vitamínů, minerálních látek a stopových prvků pro organismus. Probírán je význam základních zkratek a termínů uváděných na etiketách potravin, zmíněna jsou základní éčka v potravinách, zásady detoxikace, acidobazická rovnováha. Uvedeny jsou též zásadní aspekty stravy specifických skupin obyvatel (těhotné ženy, děti, sportovci). Dále se kurz věnuje problematice rizik plynoucích z jednostranné výživy, rizikům a onemocněním plynoucím z nadměrného a nedostatečného příjmu potravy. Probírány jsou současné terapeutické možnosti při snižování nadváhy a zásady dlouhodobého udržení optimální váhy. Celým kurzem Vás provází Iva Dvorská, autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci výživový poradce. Kurz Základy zdravé výživy se skládá ze 3 na sebe navazujících kapitol, obsahujících zpravidla skripta v pdf formátu, prezentaci v pdf formátu, video prezentaci a audio prezentaci v mp3 formátu. 

Obsah:

První kapitola je věnována Racionálnímu stravování (délka přednášky 2h 52min 24s) a druhá kapitola následně Jednotlivým živinám (2 h 07min 50s) . Třetí kapitola následně obsahuje edukační videa a materiály k tématům Racionální stravování, Příprava a uchování potravin, Výběr potravin - etikety a aditiva. Celý kurz je ukončen závěrečným testem. Test nabízí vždy k dané otázce čtyři možnosti odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Test je potřeba splnit na 80 % a v případě neúspěchu můžete test neomezeně opakovat.

Jak je online kurz koncipován?

On-line e-learningový kurz je, podobně jako standardní prezenční kurz, koncipován do jednotlivých, na sebe logicky navazujících kapitol. Obsahuje identické přednášky a studijní materiály, jako kurz prezenční. Po vyplnění a zaslání přihlášky (registrace do kurzu) obdržíte nejpozději do 24 hodin potvrzení o jejím přijetí s instrukcemi k zahájení kurzu. Poté, co je částka registračního poplatku připsána na náš účet, vygeneruje aplikace Moodle, na které je náš kurz postavený, automaticky mail s přístupovými údaji do kurzu a odešle Vám jej. To Vám umožní okamžitě zahájit studium. Vstup do kurzu je omezen na  6 měsíců u kompletního kurzu Medicínské minimum a na 3 měsíce, pokud vyberete pouze jednotlivé předměty, a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po měsíci registrace do kurzu. Minimální doba studia kurzu stanovená není. V případě vážných důvodů a jejich zhodnocení, je možné kurz individuálně na požádání prodloužit. Studium doporučujeme realizovat tak, že si nejprve poslechnete danou přednášku a po jejím vyslechnutí si prostudujete doplňkové materiály, které jsou v systému k dispozici ke stažení. V případě nejasností máte možnost se k přednášce kdykoliv vrátit. Přednášky jsou zpravidla k dispozici jak v ozvučeném formátu ppt (PowerPoint) tak ve formátu mp4 (video), ve formátu mp3 (audio) a rovněž ve formátu pdf. Na konci každé kapitoly je kontrolní test sloužící k vlastnímu ověření si osvojených znalostí. Pokud test vyplníte s úspěšností minimálně 80 %, aplikace Vás pustí do další kapitoly. V opačném případě nikoliv a je nutné test opakovat, posluchač by se měl k tématům dané kapitoly vrátit a zopakovat si nejasné informace. Počet pokusů není omezený. Upozorňujeme, že v dalším pokusu nejsou otázky stejné a část jich může být nová, protože aplikace otázky generuje náhodně z banky otázek. Osvědčení o absolvování kurzu má stejnou platnost, jako Osvědčení o absolvování kurzu prezenčního. V případě potřeby je možné zažádat o individuální konzultace.